วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันโควิด 19 ในช่วงเปิดเทอม 1/2564 วันที่ 1มิ.ย.64

 ประกาศ โรงเรียนบ้านกราม เนื่องจาก สพฐ. และ รร.บ้านกราม จะเปิดเทอม 1/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงปิดเทอมที่อยู่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด ขอความกรุณาท่านกลับบ้านก่อนวันที่ 15พ.ค.64 และกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อปลอดภัยของทุกคนและรับผิดชอบต่อสังคมครับ ขอขอบคุณมากครับ


วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ย 42.62 ได้ที่ 5 ของกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร และได้ที่ 28 ของ สพป.ศก.4 ขอขอบคุณครูผู้สอน และทีมงานคณะครูทุกท่าน เป็นอย่างสูงครับ โรงเรียนและคณะครูมีความภาคภูมิใจและขอบใจลูกๆ นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนครับ
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผลสอบ National Test (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3

 ผลการทดสอบ National Test (NT) เป็นการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้น ป.3 สูงกว่าระดับเขต และประเทศ ทั้ง 2 ด้าน ได้ที่ 4 ของกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร และ ได้ที่ 16 ของ สพป.ศก.4 ขอขอบคุณและชื่นชมครูผู้สอน คุณครูสมคิด สายลุน และคุณครูลักขณา ระยับศรี และทีมงานคณะครูทุกท่าน เป็นอย่างสูงครับ โรงเรียนมีความภาคภูมิใจและขอบใจลูกๆ นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนครับ

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน(Reading Test : RT)

 ผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ได้ลำดับที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ( จาก 15 รร.) และ ได้ลำดับที่ 7 ของ สพป.ศก.4 (จาก 209 รร.) ขอขอบคุุณครููประจำชั้น คุณครูศุภรัตนา ดวงแก้ว , คุณครูจักรพันธ์ จันทร์เหลือง และนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน ที่ทุ่มเทเสียสละและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างสูงครับ
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 คะแนนสูงกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ 3 วิชา คือ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว ขอขอบคุณครูผู้สอนทุกท่าน และนักเรียนชั้น ป. 6 ทุกคนเป็นอย่างสูงครับ
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผลการสอบ RT ปีการศึกษา 2563 ชองนักเรียนชั้น ป.1

 ผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ จังหวัด และระดับประเทศ :ซึ่งปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.52 ) ขอขอบคุุณครููประจำชั้น คุณครูศุภรัตนา ดวงแก้ว , คุณครูจักรพันธ์ จันทร์เหลือง และนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน เป็นอย่างสูงครับ