วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จุดเน้นสพฐ. ปี 2555

1.  ผลสัมฤทธิ์วิชาหลักเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 3
2.  เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ตามหลักสูตรปฐมวัย                                  อย่างมีคุณภาพ
3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  อ่านออกและเขียนได้คิดเลขเป็น   นักเรียน                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
4.  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียง
5.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศิลปะศาสตร์
6.  สร้างทางเลือกในการเรียนรู้  ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
7.  นักเรียน ครูชายแดนภาคใต้ ..................
8.  นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม
9.  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจาก สมศ.
10.              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
          ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น